CAR FORM
Car form

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDEL
společnosti CAR FORM, s.r.o.

dle ust. §§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nájmu vozidel zakotvují vzájemná práva a povinnosti účastníků Smlouvy o nájmu vozidla, kde na straně pronajímatele vystupuje společnost CAR FORM, s.r.o., IČ: 083 57 978, se sídlem Kšírova 215/125, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 113014, dle jen „pronajímatel“.
 2. Tyto Obchodní podmínky nájmu vozidel tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o nájmu vozidla uzavírané mezi pronajímatelem na straně jedné a  jeho zákazníkem na straně druhé, dále jen „nájemce“. Tyto Obchodní podmínky nájmu vozidel jsou v tištěné podobě přílohou každé Smlouvy o nájmu vozidla a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách pronajímatele na adrese www.carform.cz.

 

 

II. Smlouva o nájmu vozidel

 1. Na základě Smlouvy o nájmu vozidla se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání vozidlo, a to za podmínek stanovených Smlouvou o nájmu vozidla a těmito Obchodními podmínkami nájmu vozidel, a nájemce se zavazuje za to pronajímateli uhradit nájemné.
 2. Předmětem nájmu podle Smlouvy o nájmu vozidla je vozidlo vč. příslušenství, jehož specifikace je uvedena ve Smlouvě o nájmu vozidla, dále jen „předmět nájmu“.
 3. Aktuální nabídku vozidel k nájmu uveřejňuje pronajímatel na svých internetových stránkách na adrese www.carform.cz.
 4. Pronajímatel umožňuje nájemci, aby učinil objednávku na nájem konkrétního vozidla
  1. a) osobně na adrese Kšírova 215/125, Horní Heršpice, 619 00 Brno
  2. b) telefonicky na tel.č. +420 603 533 691
  3. c) e-mailem na info@carform.cz , carform@email.cz
  4. d) prostřednictvím internetového formuláře na adrese carform.cz
 1. Nájemce je povinen v rámci své objednávky sdělit pronajímateli své identifikační a kontaktní údaje, požadavek na nájem konkrétního vozidla a dobu nájmu.
 2. Pronajímatel je povinen potvrdit nájemci objednávku do 2 pracovních dnů, popř. ve stejné lhůtě sdělit nájemci, že uzavření Smlouvy o nájmu vozidla na základě jeho objednávky není možné.

 

Zjistí-li pronajímatel po potvrzení objednávky nájemci, že nebude moci s nájemcem uzavřít Smlouvu o nájmu vozidla z důvodu později nastalé poruchy, poškození, zničení nebo odcizení vozidla, je povinen tuto informaci sdělit nájemci bezodkladně poté, co se o důvodu nemožnosti uzavřít s nájemcem Smlouvu o nájmu vozidla dozví.

 

 1. Změnu nebo storno objednávky je nájemce oprávněn učinit týmž způsobem jako objednávku.
 2. Změnu nebo storno potvrzené objednávky může nájemce učinit bezplatně nejpozději 30 dní před původně požadovaným dnem zahájení nájmu. Za změnu nebo storno objednávky 0 - 5 dní před původně požadovaným dnem zahájení nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek ve výši 100% nájemného, za změnu nebo storno objednávky 6 - 20 dní před původně požadovaným dnem zahájení nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek ve výši 50% nájemného, za změnu nebo storno objednávky 21 - 29 dní před původně požadovaným dnem zahájení nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek ve výši 25% nájemného.

 

Změna objednávky je možná jen v závislosti na aktuální nabídce vozidel k nájmu ze strany pronajímatele.

 

 1. Smlouvu o nájmu vozidla mezi sebou uzavírají pronajímatel a nájemce v písemné formě a vlastnoručně ji podepisují při předání vozidla do užívání nájemce.
 2. Místo uzavření smlouvy je totožné s místem předání vozidla, které je uvedeno ve Smlouvě o nájmu vozidla. Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem výslovně jinak, je místem předání vozidla sídlo pronajímatele.
 3. Pro účely uzavření Smlouvy o nájmu vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat předložení 2 (dvou) dokladů totožnosti, z nichž 1 (jeden) musí být platný řidičský průkaz, po nájemci - fyzické osobě, resp. fyzické osobě oprávněné k uzavření Smlouvy o nájmu vozidla za nájemce - právnickou osobu. Pronajímatel je oprávněn pořídit si z jemu předložených dokladů kopie.
 4. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu o nájmu vozidla s osobou:
 • a) za kterou pronajímatel eviduje nezaplacenou splatnou pohledávku,
 • b) o které má důvod předpokládat, že by vozidlo neužívala v souladu se Smlouvou o nájmu vozidla a těmito Obchodními podmínkami nájmu vozidel.

 

 

III. Doba nájmu

 1. Sjednaná doba nájmu je vždy uvedena ve Smlouvě o nájmu vozidla.
 2. Dobu nájmu lze změnit jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě o nájmu vozidla podepsaného oběma účastníky smlouvy.
 3. Nájem na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby nájmu. Nájemce není oprávněn nájemní vztah sjednaný na dobu určitou ukončit předčasně; vrátí-li vozidlo dříve než v poslední den sjednané doby nájmu, je nájemce přesto povinen uhradit pronajímateli nájemné za celou sjednanou dobu nájmu.
 4. Byl-li nájem sjednán na dobu neurčitou, je kterýkoli účastník oprávněn Smlouvu o nájmu vozidla vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 (dva) pracovní dny.
 5. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, vznikne tím na straně pronajímatele vážný důvod k podání výpovědi, v takovém případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a okamžitě převzít předmět nájmu zpět od nájemce.

 

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem tehdy, pokud

 • je po dobu delší než 1 (jeden) den v prodlení s placením nájemného,
 • přenechá předmět nájmu do užívání třetí osobě,
 • poškodí předmět nájmu závažným způsobem,
 • předmět nájmu použije k cestě do zahraničí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,
 • neoznámí pronajímateli závadu/y nebo poškození předmětu nájmu,
 • provede (nechá provést) na předmětu nájmu jakékoli servisní zásahy, opravy, úpravy, výměny dílů atp. bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,
 • se s předmětem nájmu dopustí porušení pravidel silničního provozu,
 • bude předmět nájmu užívat k jízdě o rychlosti vyšší než 140 km/h.

 

 1. Nájem sjednaný Smlouvou o nájmu vozidla skončí také zničením, poškozením, nebo odcizením předmětu nájmu. Tím však nezanikají práva a povinnosti účastníků, zejm. právo pronajímatele na úhradu nájemného, úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrady škody
 2. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu v sídle pronajímatele zpět ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, umyté a vyčištěné, natankované palivem ve stejném objemu, jako při převzetí. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je připraven vozidlo převzít zpět v rámci své běžné pracovní doby, tj. každý pracovní den od 09:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi účastníky výslovně dohodnuto jinak. Připadá-li poslední den sjednané doby nájmu na den pracovního klidu (víkend nebo svátek), je nájemce povinen vrátit vozidlo v poslední předcházející pracovní den. O vrácení předmětu nájmu bude účastníky sepsán záznam.
 3. Pro případ, že nájemce vrátí vozidlo poškozené, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu na vozidle ve výši rovnající se nákladům na opravdu vozidla dle vyčíslení autorizovaného servisu a nákladům na vyřízení pojistné události.
 4. Pro případ, že nájemce vrátí pronajímateli vozidlo znečištěné, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
 5. Pro případ, že nájemce vrátí pronajímateli vozidlo, aniž by dotankoval palivo, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na dotankování paliva do objemu, s jakým nájemce vozidlo převzal.
 6. Pro případ prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli je nájemce povinen uhradit pronajímateli bezdůvodné obohacení ve výši nájemného za každý další den užívání předmětu nájmu a kromě toho i smluvní pokutu ve výši nájemného za každý den prodlení s vrácením vozidla. Nárok pronajímatele na náhradu škody (zejm. v souvislosti s náklady vynaloženými pronajímatelem na vyzvednutí předmětu nájmu a jeho dopravení do sídla pronajímatele) tím není dotčen.
 7. Pro případ, že bude předmět nájmu nájemci odňat, zadržen nebo zabaven, je nájemce povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat pronajímatele, v součinnosti s ním podniknout veškerá opatření nezbytná k vrácení vozidla pronajímateli a nahradit pronajímateli veškeré náklady, které mu v důsledku takové skutečnosti vzniknou, a to bez ohledu na zavinění nájemce.

 

 

IV. Nájemné, platební podmínky, kauce

 1. Nájemce je povinen za užívání předmětu nájmu hradit pronajímateli nájemné ve výši, která je uvedena ve Smlouvě o nájmu vozidla.
 2. Ve Smlouvě o nájmu vozidla je uvedena výše nájemného platná za podmínky, že předmět nájmu bude užíván ve sjednaném rozsahu, dále jen „sjednaný denní limit“. Pro případ, že nájemce při užívání předmětu nájmu přesáhne sjednaný denní limit, je nájemce povinen uhradit pronajímateli navíc nájemné za každý kilometr ujetý nad rámec sjednaného denního limitu ve výši, která je uvedena ve Smlouvě o nájmu vozidla.
 3. V případě, že je sjednaná doba nájmu kratší než 1 (jeden) měsíc, je nájemné splatné okamžikem uzavření Smlouvy o nájmu vozidla. V případě, že je sjednaná doba nájmu delší než 1 (jeden) měsíc, nebo je sjednán nájem na dobu neurčitou, je nájemné splatné měsíčně vždy k 1. (prvnímu) dni měsíce, za který je nájemné hrazeno.
 4. V případě, že nájemce při užívání předmětu nájmu přesáhne sjednaný denní limit, vyúčtuje pronajímatel nájemci nájemné za každý kilometr ujetý nad rámec sjednaného denního limitu dodatečně s okamžitou splatností.
 5. Nájemce hradí nájemné na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. Nájemné se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele, nebo dnem přijetí hotovosti do poklady pronajímatele.
 6. Pro případ, že nájemce neuhradí nájemné řádně a včas, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 7. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby nájemce k rukám pronajímatele uhradil kauci, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě o nájmu vozidla. Kauci je pronajímatel oprávněn použít na úhradu vyúčtovaného nájemného, úroků z prodlení, smluvních pokut, pokut za dopravní přestupky, na náhradu škody, poplatků za storno objednávky, nebo jakékoli jiné peněžité nároky pronajímatele vůči nájemci. Zbývající část kauce po uhrazení nároků pronajímatele vrátí pronajímatel nájemci do 15 (patnácti) dnů po vrácení předmětu nájmu pronajímateli
 8. Součástí nájemného nejsou náklady na pořízení pohonných hmot a běžných provozních kapalin, náklady na mytí karoserie vozidla a úklid interiéru vozidla ani náklady na opravy defektů a poškození pneumatik a/nebo disků. Tyto náklady nese nájemce nad rámec nájemného.
 9. Nad rámec výše uvedeného je nájemce povinen hradit
  1. a) pokuty za dopravní přestupky,
  2. b) spoluúčast na dopravní nehodě, poškození vozidla nebo odcizení vozidla ve výši dle příslušné pojistné smlouvy, kterou je sjednáno havarijní pojištění, je-li škoda kryta havarijním pojištěním,
  3. c) škodu v plné výši, není-li škoda kryta havarijním pojištěním.

 

 

V. Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce, který je fyzickou osobou - nepodnikatelem, je jedinou osobou oprávněnou řídit vozidlo, jež je předmětem nájmu podle Smlouvy o nájmu vozidla. Nájemce, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen zajistit, aby vozidlo, jež je předmětem nájmu podle Smlouvy o nájmu vozidla, bylo řízeno pouze osobami, které jsou jeho statutárními zástupci nebo zaměstnanci nájemce a současně jsou držiteli platného řidičského průkazu.
 2. Nájemce je oprávněn a povinen užívat vozidlo výlučně za účelem uvedeným ve Smlouvě o nájmu vozidla. Nájemce je povinen používat vozidlo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především dodržovat pravidla silničního provozu. Nájemci se výslovně zakazuje řídit vozidlo rychlostí vyšší než 140 km/h.
 3. Nájemce je povinen počínat si při užívání vozidla jako řádný hospodář, seznámit se stavem vozidla a jeho obsluhou, dbát, aby na vozidle nevznikla škoda a nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení a/nebo přetížení, chránit vozidlo před zničením, poškozením, ztrátou, odcizením a zneužitím, při parkování používat veškerá instalovaná zabezpečovací zařízení, provádět pravidelně kontroly provozních kapalin a funkčnosti vozidla, pečovat o běžnou údržbu vozidla, udržovat vozidlo v čistotě. Nájemce bere na vědomí, že je zakázáno ve vozidle kouřit, převážet chemické nebo jiné látky, při manipulaci s nimiž hrozí nebezpečí zničení, poškození nebo znečištění vozidla.
 4. Nájemce je povinen používat pouze předepsané provozní náplně a pohonné hmoty v řádné kvalitě, za účelem prokázání splnění této povinnosti se nájemci doporučuje, aby si uschoval doklady o pořízení pohonných hmot a provozních náplní. Náklady spojené s koupí pohonných hmot a provozních náplní nese nájemce, stejně tak jako náklady na odstranění závad předmětu nájmu způsobených použitím nesprávných provozních náplní nebo pohonných hmot. Poškození pneumatik nevhodným způsobem jízdy či jiným zaviněním nájemce jdou k tíži nájemce.
 5. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení pravidelné prohlídky, servisu, údržby a opravy vozidla, zejm. přistavit vozidlo k provedení úkonu v termínech uvedených výrobcem vozidla, autorizovaným servisem nebo pronajímatelem. Nájemce je povinen pronajímatele bezodkladně informovat o jakékoli závadě a/nebo poškození vozidla. Nájemci se zakazuje provést (nechat provést) na předmětu nájmu jakékoli servisní zásahy, opravy, úpravy, výměny dílů atp. bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 6. Nájemce není oprávněn vozidlo přenechat do užívání třetí osobě, ani je zatížit jakoukoli právní vadou.
 7. Nájemci se zakazuje řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek, které mohou mít vliv na schopnost vozidlo řídit.
 8. Nájemci se zakazuje užít vozidlo k jednání naplňujícímu znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu a/nebo přestupku.
 9. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn vyvézt vozidlo a užívat je mimo území České republiky, používat jej k vlečení přívěsů, instalovat na něj reklamní či jiné polepy ani provádět jakékoli úpravy vozidla.
 10. Nájemce nemá nárok na náhradu škody, která mu může vzniknout v důsledku nemožnosti uzavřít Smlouvu o nájmu vozidla ze strany pronajímatele z důvodu poruchy, poškození, zničení nebo odcizení vozidla, nebo v důsledku později bez zavinění pronajímatele nastalé poruchy vozidla a/nebo nemožnosti užít vozidlo ke sjednanému účelu, nájemce se tohoto nároku výslovně vzdává.

 

 

VI. Odpovědnost nájemce

 1. Nájemce odpovídá za škodu na vozidle, dojde-li k poškození vozidla vinou nájemce nebo v souvislosti s jeho užíváním vozidla. Nájemce je povinen uhradit opravu vozidla v plném rozsahu, způsobí-li poškození vozidla nájemce nebo třetí osoba, které nájemce umožnil použití vozidla.
 2. Nájemce plně odpovídá za škodu vzniklou pronajímateli a/nebo třetím osobám v souvislosti s nesprávným nebo nezákonným užíváním vozidla.
 3. Pro případ, že nájemce nepřistaví vozidlo k provedení pravidelné prohlídky, servisu, údržby a opravy, nebo bezodkladně neinformuje pronajímatele o jakékoli závadě vzniklé na vozidle, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a uhradit náklady na provedení oprav, jež bude v důsledku tohoto jednání (nečinnosti) ze strany nájemce třeba provést.
 4. Nájemce odpovídá za užívání vozidla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. za dodržování pravidel silničního provozu, Nájemce je povinen hradit veškeré pokuty za dopravní přestupky a příp. jiné sankce (včetně sankcí trestních) uložené orgány státní správy za porušeních právních předpisů nebo nedodržení pravidel silničního provozu. Nájemce je povinen uhradit náklady přestupkového a/nebo trestního řízení. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn na výzvu orgánů státní správy v souvislosti s šetřením spáchání přestupku a/nebo trestného činu sdělit osobní údaje nájemce příslušné úřední osobě.

 

 

VII. Povinnosti nájemce při škodní události

 1. V případě vzniku škodní události, zejm. při dopravní nehodě, poškození nebo zničení vozidla, odcizení vozidla nebo jakékoli jeho části, poranění nebo usmrcení osob, bez ohledu na zavinění nájemce, je nájemce povinen bezodkladně informovat pronajímatele na kontaktním telefonu uvedeném v záhlaví této smlouvy a po dohodě přivolat příslušný orgán státní správy k provedení šetření situace, vyžádat si potvrzení o výsledku šetření a bezodkladně jej předat pronajímateli a o vzniku škodní události i jejím řešení jej zevrubně informovat. Nájemce je dále povinen zabezpečit vozidlo tak, aby na něm nevznikly další škody, a poskytnout veškerou součinnost orgánům státní správy, příslušné pojišťovně i pronajímateli k řádnému vyšetření škodní události a její likvidaci.
 2. Je-li vozidlo pojištěno havarijním pojištěním, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast na likvidaci škody ve výši dle pojistné smlouvy, kterou je sjednáno havarijní pojištění.
 3. Není-li škoda kryta havarijním pojištěním, nebo odmítne-li pojišťovna pronajímatele poskytnout plnění za škodnou událost z důvodů zapříčiněných nájemcem, je nájemce povinen hradit vzniklou škodu v plné výši.

 

 

VIII.  Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu do užívání v technickém stavu plně způsobilém k provozu vozidla.
 2. Pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání nájmu zajistit, aby bylo vozidlo řádně pojištěno povinným ručením.
 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za závady na vozidle vzniklé navzdory pravidelné údržbě vozidla, nebo v důsledku živelných událostí či jiných zásahů vyšší moci, kterým pronajímatel nemohl zabránit.
 4. Pronajímatel je oprávněn sledovat vozidlo, jež je předmětem nájmu podle této smlouvy pomocí systému GPS instalovaného ve vozidle.

 

 

IX. Ostatní ustanovení

 1. Za porušení povinností a zákazů zakotvených v čl. V. těchto Obchodních podmínek nájmu vozidel se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
 2. Výzva k zaplacení jakékoli smluvní pokuty musí být učiněna písemně a doručena nájemci do vlastních rukou osobně, prostřednictvím pošty na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na e-mailovou adresu nájemce uvedenou ve Smlouvě o nájmu vozidel. Smluvní pokuta je splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne odeslání výzvy k jejímu zaplacení.
 3. Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti stanovené touto smlouvou se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvající stav, nebo při porušení jiné povinnosti dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.
 4. Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou není výše uvedeným dotčen. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce se řídí především ustanoveními Smlouvy o nájmu vozidla a těmito Obchodními podmínkami nájmu vozidel, práva a povinnosti účastníků takto výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Pronajímatel je oprávněn ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku tyto Obchodní podmínky nájmu vozidel v přiměřeném rozsahu změnit a tuto změnu oznámit nájemci na svých www stránkách nebo prostřednictvím e-mailu, a to v přiměřené lhůtě před tím, než změněné Obchodní podmínky nájmu vozidel vstoupí v platnost a účinnost. Nájemce je oprávněn změny prostřednictvím e-mailu odmítnout nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. Pokud nájemce změny neodmítne, platí, že se smluvní vztah pronajímatele a nájemce řídí změněnými Obchodními podmínkami nájmu vozidel. Pokud nájemce změny odmítne, jsou pronajímatel i nájemce oprávněni svůj vzájemný vztah ukončit dohodou k jakémukoli dni, nebo výpovědí, pro kterýžto účel se stanovuje výpovědní lhůta 2 kalendářní dny ode dne oznámení změny Obchodních podmínek nájmu vozidel nájemci.
 3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy o nájmu vozila nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním účastníků, budou řešeny podle českého práva před soudy České republiky. V případě, že dojde k sporu mezi pronajímatelem a nájemcem, který je fyzická osoba – nepodnikatel, může tato osoba podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u subjektu určeného k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 4. Ochrana osobních údajů nájemce je garantována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a obecným nařízením o ochraně osobních údajů v evropském prostoru vydaným Evropským parlamentem a Radou (EU) pod č. 2016/679 (tzv. GDPR).
 5. Tyto Obchodní podmínky nájmu vozidel nabývají platnosti a účinnosti dne 22. června 2022